Zaznacz stronę

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW / KONTRAHENTÓW ORAZ PRZYSZŁYCH KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W LUBACZOWIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta w Lubaczowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa z siedzibą: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.lubaczow.pl;
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań publicznych. Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów np. jeśli Państwo świadczą jakąś usługę na rzecz Miasta. W niektórych przypadkach przetwarzane są dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu np. uczestnictwa w ogłoszonym konkursie. Oprócz realizacji ww. celów Urząd jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów, którzy odbywają staże i praktyki oraz osób starających się o pracę w Urzędzie. Na terenie Urzędu oraz bezpośrednio przed budynkami: Rynek 26, Rynek 2/3 zainstalowany jest również monitoring (kamery). Celem zainstalowanego monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Urzędu Miejskiego, ustalenie sprawców czynów nagannych, wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz zachowania w tajemnicy informacji.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych najczęściej jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, ale również art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy. W przypadku ogłoszonego konkursu podstawa prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.
  5. Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty administracji publicznej, w tym miejskie jednostki organizacyjne, jeżeli np. rozstrzygnięcie Państwa sprawy wymaga konsultacji z innym podmiotem lub do przekazania tych danych Urząd Miejski zobowiązany jest przepisami prawa. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Miasta. Do tych podmiotów zaliczamy firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta Urząd. Podstawą prawną przetwarzania danych w imieniu Urzędu Miasta jest art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem.
  7. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługują Państwu określone prawa np. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo zwrócić się do Burmistrza Miasta Lubaczowa, o realizację przysługujących Państwu praw. Podkreślić jednak należy, że ze względu np. na wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi Miasta Lubaczowa, jako administratorowi niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest więc od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.W przypadku, kiedy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. W związku z realizowanymi zadaniami publicznymi przez Burmistrza Miasta Lubaczowa podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W innych przypadkach może być dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości np. udziału w organizowanym konkursie.